ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย → สินเชื่อบ้านซีไอเอ็มบี โฮมโลนฟอร์ยู

สินเชื่อบ้านซีไอเอ็มบี โฮมโลนฟอร์ยู

สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง สามารถเลือกผ่อนชำระง่ายๆ ด้วยยอดเงินที่เท่ากันทุกเดือน

ผ่อนเลือกได้ ตามแผนชีวิตที่กำหนด

 • มีทางเลือกอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลาย
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • เลือกได้ทั้งผ่อนสั้น ผ่อนยาว นานสูงสุด 30 ปี
 • ผ่อนชำระง่ายๆ ด้วยยอดเงินที่เท่ากันทุกเดือน
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

 • สำหรับซื้อบ้านทั่วไป
กลุ่มลูกค้า ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลา
ที่เหลือ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทุกกลุ่ม MRTA 4.75% MRR -1.50% MRR -1.00% MRR -1.00% 6.02% 6.74%
No MRTA 5.00% MRR -0.75% MRR -0.75% MRR -1.00% 6.43% 6.82%

 

 • สำหรับซื้ออาคารพาณิชย์
กลุ่มลูกค้า ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลา
ที่เหลือ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทุกกลุ่ม MRTA MRR - 3.00% MRR - 3.00% MRR - 3.00% MRR - 2.00% 4.90% 5.72%
No MRTA MRR - 2.00% MRR - 2.00% MRR - 2.00% MRR - 2.00% 5.90% 5.90%

*คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน