ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงเทพ → สินเชื่อบ้านใหม่ บัวหลวง

สินเชื่อบ้านใหม่ บัวหลวง

สิทธิประโยชน์

บ้านในฝันของท่านเป็นแบบไหน
เปลี่ยนบ้านในฝัน ให้เป็นบ้านในชีวิตจริงได้อย่างลงตัวด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง

ไม่ว่าจะอยากมีบ้านสักหลังในยามที่ต้องการเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับคนที่ท่านรัก หนุ่มสาวรุ่นใหม่วัยทำงานที่อยากมีคอนโดในเมืองเป็นของตัวเอง หรือวัยเกษียณที่ต้องการความสบายอีกระดับ...ทุกความต้องการเรื่องบ้านเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้ท่าน กับทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของท่าน 

เลือกได้ให้ชีวิตลงตัว...เพื่อบ้านที่ตรงใจ

 • มีทางเลือกอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลาย
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • เลือกได้ทั้งผ่อนสั้น ผ่อนยาว นานสูงสุด 30 ปี
 • เลือกผ่อนชำระแบบคงที่ หรือผ่อนชำระแบบขั้นบันได
 • ข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมจากโครงการบ้านชั้นนำ
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง : สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559 **

วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*
ทางเลือกที่ 1 2.5% MRR-1.5% 5.35%
ทางเลือกที่ 2 4.75% MRR-1.5% 5.58%
ทางเลือกที่ 3 MRR-4% MRR-2.5% MRR-1.5% 5.41%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี

 

วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*
ทางเลือกที่ 1 2.75% MRR-1.375% 5.28%
ทางเลือกที่ 2 5% MRR-1.375% 5.75%
ทางเลือกที่ 3 MRR-3.5% MRR-2.5% MRR-1.375% 5.59%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 4 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี

 

วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*
ทางเลือกที่ 1 2.99% MRR-1.25% 5.65%
ทางเลือกที่ 2 5% MRR-1.25% 5.83%
ทางเลือกที่ 3 MRR-3.5% MRR-2.5% MRR-1.25% 5.71%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี

 

วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*
ทางเลือกที่ 1 5% MRR-1.25% 6.08%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 8 แสนบาท อายุสัญญา 10 ปี


วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา*
ทางเลือกที่ 1 MRR-0.625% 7%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 แสนบาท อายุสัญญา 10 ปี

หมายเหตุ

 • รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก
 • รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได้เฉพาะทางเลือก 1 และ 2
 • **อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (ข) วันที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารประกาศใช้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องลงนามในสัญญากู้เงิน กับธนาคารภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการอนุมัติสินเชื่อ และจดทะเบียนจำนองพร้อมเบิกเงินกู้งวดแรก หรือทั้งหมด ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ ลงนามในสัญญา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน