ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทย → สินเชื่อบ้านใหม่ กสิกรไทย - K-Home Loan

สินเชื่อบ้านใหม่ กสิกรไทย - K-Home Loan

สิทธิประโยชน์

ถ้าวันนี้ฝันอยากมีบ้าน...เป็นเจ้าของบ้านหลังถูกใจโดยไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องรอสะสมเงิน เป็นเจ้าของบ้าน หรือคอนโดในฝันกันได้ทุกคน แม้ไม่มีเงินดาวน์ กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย เบาใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระยาวนาน

จุดเด่น

 • วงเงินสินเชื่อที่สามารถให้กู้ได้ 80% - 100% ของราคาสินทรัพย์
 • เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน
 • ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 7 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกสิกรไทย : มีให้เลือก 7 แบบ ดังนี้

 • แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก 2.95%
 • แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.85%
 • แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5.50%
 • แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MRR - 4.95%
 • แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MRR - 2.90%
 • แบบที่ 6 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก MRR - 2.20%
 • แบบที่ 7 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษตลอดอายุสัญญา MRR - 1.60%

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ลูกค้ารายย่อยชั้นดี Minimum Retail Rate (MRR) = 7.62% (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559)
 • สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 - 6 หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย  MRR - 0.75% จนสิ้นสุดอายุสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • สำหรับหลักประกันที่เป็นอาคารพาณิชย์ กำหนดให้เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยได้เฉพาะแบบที่ 1 - 6 เท่านั้น
 • สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน