ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์บัตรเครดิตอิออน-กิฟฟารีนวีซ่า

บัตรเครดิตอิออน-กิฟฟารีนวีซ่า

บัตรเครดิตอิออน-กิฟฟารีนวีซ่า
สิทธิประโยชน์
 1. เครดิตเงินคืน 1%(สูงสุด 500 บาท/บัตร/รอบบัญชี)
  • ยอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ ศูนย์ฯกิฟฟารีน
  • ยอดใช้จ่ายสะสมครบ5,000บาทขึ้นไป/รอบบัญชีจากร้านค้าทั่วประเทศ(ไม่นับรวมยอดจากกิฟฟารีน)
 2. ทุกๆ 10 PV พิเศษรับคะแนน Giff Club 2 คะแนน จากปกติ 1 คะแนน สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นสมาชิก Giff Club เท่านั้น
 3. ฟรี ค่าขนส่ง ภายในระยะทาง 15 กม.จากศูนย์ฯ กิฟฟารีน(เฉพาะยอดซื้อจากศูนย์ฯกิฟฟารีน และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น)

Welcome Package (เฉพาะการสมัครบัตรเครดิต Aeon Giffarine Visa ใหม่และได้รับการอนุมัติ)**

 • รับทันทีคะแนนสะสม 500 คะแนน จากโปรแกรม Giff Club กิฟฟารีน
 • ฟรีกระเป๋าเดินทาง Caggioni มูลค่า 4,990 บาทเมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันนับจากวันอนุมัติบัตร

เงื่อนไข (*)

 1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก บัตรเครดิต Aeon Giffarine Visaและที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรภายใต้เงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
 2. กรณีเครดิตเงินคืน 1% เฉพาะยอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์ฯ กิฟฟารีนที่ร่วมรายการ หรือสะสมยอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อรอบบัญชีจากร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ โดยไม่นับรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นจากศูนย์ฯกิฟฟารีน และจำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 500 บาทต่อบัตรต่อรอบบัญชีเท่านั้น
 3. ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณและโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยจะทำการโอนยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต (วันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิตทุกวันที่ 10 ของเดือน) และสมาชิกมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องจากบริษัทฯ ภายใน 120 วันนับจากวันตัดรอบบัญชีบัตรเครดิต
 4. ยกเว้นรายการเบิก-ถอนเงินสด, สินเชื่อเงินผ่อนหรือกู้ทุกประเภท รวมถึงรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง (Void)
 5. กรณีรับทุกๆ 10 PV พิเศษรับคะแนน Giff Club 2 คะแนน จากปกติ 1 คะแนน สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นสมาชิก Giff Club เท่านั้น โดยการรับคะแนนสะสมเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของทางกิฟฟารีน

(**)

 1. เฉพาะสมาชิกบัตรที่ได้รับการอนุมัติและมียอดใช้จ่ายภายใน 45 วันนับจากวันที่อนุมัติ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณภายใน 90 วันนับจากวันที่สรุปยอดการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ซึ่งสมาชิกบัตรที่คงสถานะภาพการเป็นสมาชิกไม่มีประวัติผิดนัดชำระจนกระทั่งถึงวันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งของสมนาคุณ
 2. กรณีรับคะแนนสะสม 500 คะแนนจากกิฟฟารีน Giff Club ซึ่งเฉพาะสมาชิกบัตรที่มีสถานะการเป็นสมาชิกของกิฟฟารีน Giff Club เท่านั้น
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 200 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย : สูงสุด 18% ต่อปี
 • วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่ทำรายการ
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 1,000 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) : สูงสุด 52 วัน

 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ :
ยอดค้างชำระในรอบบัญชีที่ 1
 • ชำระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน : 180 บาทต่อรอบบัญชี 
 • ชำระวันที่ 11-15 ของเดือน : 220 บาทต่อรอบบัญชี 
 • ชำระวันที่ 16-20 ของเดือน : 260 บาทต่อรอบบัญชี

ยอดค้างชำระในรอบบัญชีที่ 2 และ 3 : 260 บาทต่อรอบบัญชี

ยอดค้างชำระเกินกว่า 3 รอบบัญชีขึ้นไป : 24 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 384 บาทต่อรอบบัญชี

 • ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
 • รับทันทีคะแนนสะสม 500 คะแนน จากโปรแกรม Giff Club กิฟฟารีน
 • ฟรีกระเป๋าเดินทาง Caggioni มูลค่า 4,990 บาทเมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน