ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
สิทธิประโยชน์

คุณค่าที่มากกว่า

 • สิทธิประโยชน์

  ด้วยเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ทุกๆ 25 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อเมริกันเอ็กซ์เพรส ท่านจะได้คะแนนสะสม 1 คะแนน และยิ่งไปกว่านั้นท่านสามารถรับ 2 เท่าเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เมื่อท่านใช้จ่ายประจำวันโดยบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ผ่านสถานีบริการน้ำมัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร (ยกเว้นภัตตาคารและร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมและห้างสรรพสินค้า) และใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ (Autopay Service) คะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิปรีวอร์ดของท่านสามารถแลกรับ บัตรกำนัลที่พัก บัตรกำนัลรับประทานอาหารและรางวัลต่างๆ อีกมากมาย หรือท่านสามารถเลือกรับเป็นรางวัลเงินสดซึ่งจะโอนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน

  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ได้ฟรีทันที่โดยไม่ต้องสมัครและคะแนนสะสมจะไม่มีวันหมดอายุ

  บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส(ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเนื้อหาของรายการเม็มเบอร์ชิปรีวอร์ดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • อิสระทางการเงินให้ความเพลิดเพลินด้านอิสระทางการเงินและการควบคุมค่าใช้จ่ายประจำวันที่มากขึ้นเพียงเลือกชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเพียงร้อยละ 10 ของยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในใบเรียกเก็บเงินประจำเดือนของท่านหรือ 500 บาทแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าในวันครบกำหนดชำระ

  ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างชำระของบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการใช้จ่ายและชำระเงินของท่าน

  ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดได้ 100% ของวงเงินสินเชื่อหรือสูงสุด 1,000 เหรียญสหรัฐ* ทุกๆ 28 วันจากเครื่องเบิกถอนเงินสดกว่า 520,000 แห่งทั่วโลก ที่มีเครื่องหมายเอ็กซ์เพรส แคช โดยเสียค่าบริการร้อยละ 3 จากยอดการเบิกเงินสด (อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

  หมายเหตุ
  *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการใช้จ่ายและการชำระเงินของท่าน
  ** คิดดอกเบี้ยนับจากวันที่เบิกเงินจนถึงวันชำระหนี้เต็มจำนวน

 • การรับประกันการรับคืนสินค้า
  มีไว้เพื่อความพึงพอใจในสินค้าที่ระบุไว้ตามใบรับรองการประกันภัยซึ่งซื้อมาในราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เพื่อใช้โดยส่วนตัวเท่านั้นและชำระค่าสินค้าทั้งหมดด้วยบัตรเครดิต อเมริกันเอ็กซ์เพรส

  ทั้งนี้หากภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ สมาชิกบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่พึงพอใจในสินค้าที่ซื้อมาและผู้ขายปฏิเสธที่จะรับคืนสินค้านั้นสมาชิกบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถคืนสินค้านั้นให้แก่บริษัทประกันภัยโดยที่บริษัทฯจะจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรสภายในมูลค่าเท่ากับราคาซื้อ หรือ สูงสุด 10,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 32,000 บาท ต่อปีปฏิทิน

 • การรับประกันการรับรองราคาสินค้า
  จะคุ้มครองในกรณีที่สมาชิกบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสได้ซื้อ และชำระโดยบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หากภายใน15 วันนับจากวันที่ซื้อ สินค้าที่เหมือนกันมีการโฆษณาในราคาที่ต่ำกว่าบนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีวันที่ระบุไว้

  บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในมูลค่าส่วนต่างของราคาสินค้าที่แตกต่างกันแต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการสูงสุด 10,000 บาทต่อหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 32,000 บาทต่อปีปฎิทิน

 • แผนพิทักษ์การซื้อสินค้า
  จะคุ้มครองการซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองโดยการซ่อมแซม การเปลี่ยนสินค้าและรวมถึงการชดเชยเงินค่าสินค้าตามดุลพินิจของบริษัทประกันภัยสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อและเมื่อสินค้าดังกล่าวซื้อมาเพื่อใช้โดยส่วนตัวและเป็นของกำนัลให้กับบุคคลที่สามโดยชำระด้วยบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส ทั้งนี้วงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่ากับ 48,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 240,000 บาท ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 1,926 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย : สูงสุด 18% ต่อปี
 • วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่ทำรายการ
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท แล้วแต่ ยอดใดจะสูงกว่า
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) : สูงสุด 55 วัน

 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : ไม่คิดค่าบริการ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย : 50 บาท/ครั้ง สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศ และ 200 บาท/ครั้ง สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : ไม่คิดค่าบริการ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : ไม่คิดค่าบริการ
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 200 บาท / รอบบัญชี
 • ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน