ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลีส → สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สิทธิประโยชน์
ให้ท่านเป็นเจ้าของรถเต็นท์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องรอเก็บเงินก้อน ด้วยสินเชื่อรถเต็นท์ กรุงศรี ยูสด์ คาร์ พบข้อเสนอที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของท่านจากธนาคาร อาทิ วงเงินสินเชื่อประมาณ 80% ของราคารถ ระยะเวลาการเช่าซื้อนานสูงสุด 84 เดือน ดาวน์น้อย หรือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น

ข้อดีของสินเชื่อเช่าซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำหลักประกัน
 • ท่านสามารถใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียว ณ วันที่ซื้อรถ
 • ช่วยท่านจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยยอดชำระรายเดือนที่แน่นอนซึ่งได้คำนวณไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด อายุสัญญาเช่าซื้อ
 • สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • รู้ผลอนุมัติเร็ว
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

ประเภทรถ อัตราดอกเบี้ย ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
อัตเราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 15 ปี 4.00% - 15.00% 7.00% - 27.69%
รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 10.00% - 19.00% 18.00% - 33.00%

 

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย ที่ใช้ในการคำนวณกับสินเชื่อเช่าซื้อเป็น อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
 • อัตราดอกเบี้ย ที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
 • ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปีเท่ากับ 365 วัน
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว หมายถึง ลูกค้าผ่อนชำระตรงกำหนดเวลาในแต่ละงวดตลอดสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สำหรับการจดทะเบียนรถยนต์ประเภทส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ในกรณีที่ต้องการจดทะเบียนประเภทรถรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จากประกาศดังกล่าวเพิ่มอีก ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าวเป็นคราว ๆ ตามที่เห็นสมควร
 • โดยประกาศนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2558
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน