ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารทิสโก้ → สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารทิสโก้

สิทธิประโยชน์

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นของลูกค้า 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน (5 ปี)
 • อนุมัติผลรวดเร็ว
 • สามารถให้บริการทุกเต็นท์รถยนต์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

ประเภทรถ ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย(ระยะเวลาเช่าซื้อ 48 เดือน)
อัตเราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
รถเก๋ง 2557 ขึ้นไป 6.00 10.97
2555 - 2556 6.50 11.83
2553 - 2554 7.00 12.68
รถกระบะ 2557 ขึ้นไป 6.50 11.83
2555 - 2556 7.00 12.68
2553 - 2554 7.50 13.51

 

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี คำนวณโดยใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนงวด โดย 1 ปีเท่ากับ 12 งวด
 • กรณีค่าเช่าซื้อไม่เท่ากันทุกงวด อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 - 3.00
 • กรณีดอกเบี้ยเช่าซื้อรวมตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 - 4.00
 • กรณียอดเงินให้สินเชื่อต่ำกว่า 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 - 4.00
 • กรณีปีจดทะเบียนแตกต่างจากประกาศข้างต้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 - 9.50 จากอัตราดอกเบี้ยของรถยนต์ที่จดทะเบียนปี 2553 - 2554
 • กรณีเงินดาวน์ ต่ำกว่า 20% อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 - 4.00
 • กรณีประเภทรถเป็นรถตู้ (VAN) อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00
 • กรณีเงินดาวน์ แตกต่างจากประกาศข้างต้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 2.00
 • กรณีระยะเวลาเช่าซื้อ แตกต่างจากระยะเวลาข้างต้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 - 3.00
 • กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยคิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมแบบคงที่ 1.00% ต่อปีที่ขยายเพิ่ม หรือจากอัตราดอกเบี้ยเดิมที่แท้จริง 2.00% ต่อปีที่ขยายเพิ่ม
 • ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับรถเก๋ง และ รถกระบะ ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ของราคารถ
 • รถตู้และรถบรรทุก ต้องดาวน์ขั้นต่ำ 25% ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีรายได้ประจำ
 • มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน