ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารเกียรตินาคิน → สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารเกียรตินาคิน

สิทธิประโยชน์

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นของลูกค้า 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน (7 ปี)
 • อนุมัติผลรวดเร็ว
 • สามารถให้บริการทุกเต็นท์รถยนต์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีจดทะเบียน อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
อัตเราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้ว 3.75% - 15.00% 7.00% - 27.69%
รถบรรทุกและรถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 4.10% - 8.00% 7.38% - 13.69%

หมายเหตุ

 • ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ธนาคารใช้ระยะเวลาการเช่าซื้อ 48-84 เดือน ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น ไม่รวมรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณกับสินเชื่อเช่าซื้อเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
 • ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว หมายถึง ลูกค้าผ่อนชำระตรงเวลา ในแต่ละงวดตลอดสัญญา
 • สำหรับรถยนต์ใช้แล้ว กรณีในเล่มทะเบียนไม่ได้ระบุปีผลิต ใช้ปีจดทะเบียนแทน
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สำหรับการจดทะเบียนรถประเภทส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ในกรณีต้องการจดทะเบียน ประเภทรถรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากประกาศดังกล่าว เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 2.00-4.00 ต่อปี
 • กรณีดอกเบี้ยเช่าซื้อรวมตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 2.00 - 4.00
 • กรณียอดเงินให้สินเชื่อต่ำกว่า 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีจะเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 0.20 - 4.00
 • กรณีค่างวดเช่าซื้อที่จ่ายไม่เท่ากันทุกงวด อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีจะเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 2.00 - 4.00
 • ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่่ 27 มิถุนายน 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ลูกค้าต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 15% ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ
 • มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน