ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักลิสซิ่งกสิกรไทย → สินเชื่อกสิกรไทย เช่าซื้อรถยนต์ใหม่

สินเชื่อกสิกรไทย เช่าซื้อรถยนต์ใหม่

สิทธิประโยชน์

    สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่มาใช้งานโดยทั่วไปด้วยบริการทางการเงินที่ตอบสนองสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารการใช้เงิน   เพื่อซื้อรถยนต์อย่างชาญฉลาด โดยเพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และที่เหลือท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวด    งวดละเท่าๆ กันด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านี้ท่านก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ท่านต้องการแบบสบายๆ

         ทั้งนี้ ท่านสามารถขอปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับพร้อมได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ปิดบัญชีก่อนกำหนดถึง 50 %  ของดอกเบี้ยคงค้าง และเมื่อท่านผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถจะเป็นของท่านทันที หรือท่านสามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อนี้ให้กับบุคคลอื่นได้

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • เงินดาวน์ร้อยละ 0 - 30 ของราคารถ หรือขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ และความสามารถในการผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 – 72 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate
 • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

ประเภทรถ จำนวนงวด อัตราดอกเบี้ย(ดาวน์ 15% ขึ้นไป)
อัตเราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
รถเก๋ง 12-24 4.30% 7.74%
60 4.50% 8.10%
72 4.70% 8.46%
รถกระบะ 12-24 4.50% 8.28%
60 4.70% 8.64%
72 4.90% 9.00%

 

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้น เป็นอัตราอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเปลี่ยนแปลงจากตารางที่ระบุ โดยจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ประเภทรถยนต์, ยี่ห้อรถยนต์, เงินดาวน์, ระยะเวลาผ่อนชำระ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบวันที่ขอเช่าซื้อ
 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บ สำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เงินดาวน์ร้อยละ 0 – 30 ของราคารถ ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ และความสามารถในการผ่อนชำระ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน