ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลีส → สินเชื่อเช่าซื้อกรุงศรี นิวคาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

สินเชื่อเช่าซื้อกรุงศรี นิวคาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์

กรุงศรี นิว คาร์ เป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชำระเต็มราคา และเป็นเงินสดในคราวเดียว ผู้เช่าซื้อเพียงชำระเงินบางส่วน (หรือที่เรียกว่าเงินดาวน์) ให้กับธนาคาร และผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ

ข้อเสนอที่เป็นไปได้ จาก กรุงศรี นิว คาร์
 • อนุมัติไวทันใจ (เมื่อเอกสารครบสมบูรณ์)
 • ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • ให้บริการทุกโชว์รูมที่เข้าร่วม ทั่วประเทศ
 • บริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เลือกผ่อนแบบ จิ๋ว จิ๋ว ได้ด้วย ค่างวดน้อยลงสูงสุด 40% (เมื่อเปรียบเทียบกับค่างวดเช่าซื้อแบบปกติ (กรุงศรี นิว คาร์) ของธนาคารฯ)
ทุกโอกาสเป็นไปได้ด้วย กรุงศรี นิว คาร์
 • เพียงแจ้งใช้บริการที่โชว์รูมใกล้บ้าน หรือสมัครผ่าน Online
 • ไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ก็ซื้อรถใหม่ได้
 • เลือกแผนการผ่อนชำระได้ตามต้องการ ทั้งดาวน์น้อย – ผ่อนยาว หรือดาวน์มาก – ผ่อนสั้น
 • ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แถมอนุมัติไว
 • บริการหลังการขายสะดวกสบายผ่าน คอล เซ็นเตอร์ หรือ Facebook
 • ให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

ประเภทรถ อัตราดอกเบี้ย ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
อัตเราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
รถยนต์ใหม่ 2.90 - 8.00% 5.73 - 15.81%

 

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย ที่ใช้ในการคำนวณกับสินเชื่อเช่าซื้อเป็น อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
 • อัตราดอกเบี้ย ที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
 • ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปีเท่ากับ 365 วัน
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว หมายถึง ลูกค้าผ่อนชำระตรงกำหนดเวลาในแต่ละงวดตลอดสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สำหรับการจดทะเบียนรถยนต์ประเภทส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ในกรณีที่ต้องการจดทะเบียนประเภทรถรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จากประกาศดังกล่าวเพิ่มอีก ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าวเป็นคราว ๆ ตามที่เห็นสมควร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับรถเก๋ง และ รถกระบะ ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 15% ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน