ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารทิสโก้ → สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารทิสโก้

สิทธิประโยชน์

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นของลูกค้า

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน (6 ปี)
 • อนุมัติผลรวดเร็ว
 • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

ประเภทรถ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย(ระยะเวลาเช่าซื้อ 48 เดือน)
อัตเราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
รถเก๋ง 15% 5.00% 9.24%
20% 4.75% 8.80%
25% ขึ้นไป 4.50% 8.36%
รถกระบะ 15% 5.25% 9.68%
20% 5.00% 9.24%
25% ขึ้นไป 4.75% 8.80%

 

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี คำนวณโดยใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนงวด โดย 1 ปีเท่ากับ 12 งวด
 • กรณีค่าเช่าซื้อไม่เท่ากันทุกงวด อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 - 3.00
 • กรณีดอกเบี้ยเช่าซื้อรวมตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 - 4.00
 • กรณียอดเงินให้สินเชื่อต่ำกว่า 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 - 4.00
 • กรณีประเภทรถเป็นรถตู้ (VAN) อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00
 • กรณีเงินดาวน์ แตกต่างจากประกาศข้างต้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 2.00
 • กรณีระยะเวลาเช่าซื้อ แตกต่างจากระยะเวลาข้างต้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยล่ะ 2.00
 • กรณีลูกค้าผู้ประกอบการรถเช่า อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 2.00
 • กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยคิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมแบบคงที่ 1.00% ต่อปีที่ขยายเพิ่ม หรือจากอัตราดอกเบี้ยเดิมที่แท้จริง 2.00% ต่อปีที่ขยายเพิ่ม
 • กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ 3 ถึงข้อ 10 มากกว่า 1 ข้อ อัตราดอกเบี้ยคงที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละข้อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับรถเก๋ง และ รถกระบะ ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ของราคารถ
 • รถตู้และรถบรรทุก ต้องดาวน์ขั้นต่ำ 25% ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีรายได้ประจำ
 • มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน