ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารธนชาต → สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารธนชาต

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารธนชาต

สิทธิประโยชน์

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นของลูกค้า

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน (7 ปี)
 • อนุมัติผลรวดเร็ว
 • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

ประเภทรถ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
อัตเราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
รถเก๋ง 2.75% - 5.85% 5.21% - 10.34%
รถกระบะ 2.95% - 5.95% 5.58% - 10.50%
รถบรรทุก 4.50% - 7.25% 8.36% - 12.55%

 

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับเงินดาวน์, ระยะเวลาการผ่อนชำระ, ประเภทและรุ่นของรถ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่ธนาคารเรียกเก็บสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 • ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่่ 21 มีนาคม 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับรถเก๋ง และ รถกระบะ ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 15% ของราคารถ
 • รถตู้และรถบรรทุก ต้องดาวน์ขั้นต่ำ 25% ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีรายได้ประจำ
 • มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน