ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง → สินเชื่อไทยพาณิชย์ มายคาร์ มายแคช

สินเชื่อไทยพาณิชย์ มายคาร์ มายแคช

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • เลือกผ่อนได้นาน สูงสุด 60 เดือน
 • อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อ ไม่เกิน 13 ปี
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate
 • มั่นใจในระบบราคากลางที่ได้มาตรฐาน
 • อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใน 1 วัน* 
 • รถยังมีขับ เหมือนเดิม 
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้ว 
สำหรับอายุรถยนต์ ไม่เกิน 9 ปี
10% 20%
รถยนต์ใช้แล้ว 
สำหรับอายุรถยนต์ ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป
17% 34%

*ธนาคารใช้ระยะเวลา 48 เดือน ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี คำนวณโดยใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนงวด โดย 1 ปี เท่ากับ 12 งวด
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่เช่าซื้อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รถเก๋ง,กระบะ และรถตู้ อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อต้องไม่เกิน 13 ปี
 • ต้องทำประกันภัย และเป็นบริษัทประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-60 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน