ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักลิสซิ่งกสิกรไทย → สินเชื่อกสิกร รถช่วยได้

สินเชื่อกสิกร รถช่วยได้

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • เลือกผ่อนได้นาน สูงสุด 72 เดือน
 • อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อ ไม่กำหนดอายุ
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate
 • มั่นใจในระบบราคากลางที่ได้มาตรฐาน
 • ทราบผลการอนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (กรณีคุณสมบัติครบตามที่ธนาคารกำหนด)
 • รับเงินไวภายใน 1 วัน (หลังจากได้รับการอนุมัติและธนาคารได้โอนเล่มทะเบียนแล้วเสร็จ)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • สำหรับรถเก๋ง, รถกระบะ
อัตราดอกเบี้ยแบบปกติ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 26% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MOR+8

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยแบบปกติ (Flat Interest Rate) จะเปลี่ยนแปลงตามอายุของรถยนต์ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก MOR ขึ้นอยู่กับประกาศของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ขอสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย สำหรับธุรกิจสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รถเก๋ง,รถกระบะ
 • ต้องทำประกันภัย และเป็นบริษัทประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-70 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน