ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักราชธานีลิสซิ่ง → สินเชื่อราชธานี สมาร์ท คาร์ฟอร์แคช

สินเชื่อราชธานี สมาร์ท คาร์ฟอร์แคช

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • เลือกผ่อนได้นาน สูงสุด 48 เดือน
 • อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อ ไม่กำหนดอายุ
 • มั่นใจในระบบราคากลางที่ได้มาตรฐาน
 • ทราบผลการอนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ
 • ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • รับเงินไวภายใน 1 วัน (หลังจากได้รับการอนุมัติและธนาคารได้โอนเล่มทะเบียนแล้วเสร็จ)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • สำหรับรถเก๋ง
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2006 - 2012 3.15-3.90% 5.94-7.29%
2001 - 2005 4.05-4.70% 7.56-8.72%
2000 ต่ำกว่า 4.75% - ขึ้นไป -

 

 • สำหรับรถกระบะ
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2006-2015 4.45-5.75% 8.27%
2001-2005 6-8% -

*ธนาคารใช้ระยะเวลา 48 เดือน ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ในการคำนวณสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเปลี่ยนแปลงจากตารางที่ระบุ ขึ้นอยู่กับเงินดาวน์ (เงินล่วงหน้า), ระยะเวลาผ่อนชำระ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันทีขอสินเชื่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รถเก๋ง,รถกระบะ, รถบรรทุก
 • ต้องทำประกันภัย และเป็นบริษัทประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-60 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน