ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลีส → สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

สิทธิประโยชน์
 • ให้วงเงิน สูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมิน ของธนาคารฯ
 • เลือกผ่อนได้นาน สูงสุด 72 เดือน
 • อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อ ไม่จำกัดอายุ
 • รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
 • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นในวงเงินเดียวกัน
 • สะดวกกับ บริการ ‘คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่’ ที่ให้บริการถึงบ้าน
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • สำหรับรถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก และรถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประเภทรถ อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (แบบลดต้น ลดดอก)
รถยนต์ใช้แล้ว ที่จดทะเบียนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 15 ปี 4 - 15% 7 - 27.69%
รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนมากว่า 15 ปีขึ้นไป 10 - 19% 18 -33%
รถบรรทุก และรถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 2.80 - 8% 5.13 - 13.69%

*ธนาคารใช้ระยะเวลา 48-84 เดือน ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อแบบลีสซิ่ง
 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
 • ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
 • อัตราดอกเบี้ย ดังกล่าว หมายถึง ลูกค้าผ่อนชำระตรงกำหนดเวลาในแต่ละงวดตลอดสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สำหรับการจดทะเบียนรถประเภทส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ในกรณีต้องการจดทะเบียนประเภทรถรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จากประกาศดังกล่าว เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าว เป็นคร่าว ๆ ตามที่เห็นสมควร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รถเก๋ง,กระบะ, รถบรรทุก และรถที่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 • ต้องทำประกันภัย และเป็นบริษัทประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน