ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักบริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด → สินเชื่อทิสโก้ ออโต้แคช

สินเชื่อทิสโก้ ออโต้แคช

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
 • ระยะเวลาให้สินเชื่อตั้งแต่ 6 - 60 เดือน
 • อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อต้องไม่เกิน 15 ปี
 • สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ และต้องการเงินลงทุนระยะสั้น
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ขั้นตอนง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ไม่ต้องโอนทะเบียน ไม่ต้องจอดรถ รับเงินรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • สำหรับรถเก๋ง
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2553 ขึ้นไป 3.75% 7.03%
2551 - 2552 4.00% 7.47%
2549 - 2550 4.25% 7.92%

 

 • สำหรับรถกระบะ
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2553 ขึ้นไป 4.25% 7.92%
2551 - 2552 4.50% 8.36%
2549 - 2550 4.75% 8.80%

*ธนาคารใช้ระยะเวลา 48 เดือน ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี คำนวณโดยใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนงวด โดย 1 ปี เท่ากับ 12 งวด
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่ใน กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และเงินดาวน์ (เงินล่วงหน้า) 15% ขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 - 8.00 จากอัตราดอกเบี้ยของรถยนต์ที่จดทะเบียนปี 2549-2550 กรณีปีจดทะเบียนแตกต่างจากประกาศข้างต้น
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 กรณีเงินดาวน์ (เงินล่วงหน้า) ต่ำกว่า 15%
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 2.50 กรณีประเภทรถ ระยะเวลาเช่าซื้อ แตกต่างจากประกาศข้างต้น
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 กรณีลูกค้าที่มีที่อยู่ปัจจุบันแตกต่างจาก หมายเหตุ 3.
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่เช่าซื้อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รถเก๋ง,กระบะ อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อต้องไม่เกิน 15 ปี
 • ต้องทำประกันภัย (อย่างน้อยประเภท3) และเป็นบริษัทประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ รวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน