ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารเกียรตินาคิน → สินเชื่อเกียรตินาคิน คาร์ควิกแคช

สินเชื่อเกียรตินาคิน คาร์ควิกแคช

สิทธิประโยชน์
 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100%* (ขึ้นอยู่กับราคาประเมินรถยนต์จากราคากลางของธนาคาร) ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อบัญชี สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • เลือกผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุด 72 เดือน
 • อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อ เมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 20 ปี
 • สินเชื่อรถกู้เงินด่วนสำหรับคนมีรถที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน เหมาะกับลูกค้าที่มีรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้แล้ว โดยผู้ที่สนใจเพียงนำรถยนต์ที่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น รถยังกลับไปใช้งานตามปกติ
 • ฟรีค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • สำหรับรถเก๋ง
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2013 - 2015 3.75% 7.03%
2010 - 2012 3.75% 7.03%
2008 - 2009 3.80% 7.12%
2005 - 2007 5.00% 9.24%
2003 - 2004 6.50% 11.83%
2001 - 2002 7.25% 13.10%

 

 • สำหรับรถกระบะ
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2013 - 2015 4.25% 7.92%
2010 - 2012 4.25% 7.92%
2008 - 2009 4.50% 8.36%
2005 - 2007 5.75% 10.54%
2003 - 2004 7.25% 13.10%
2001 - 2002 8.25% 14.76%

 

 • สำหรับรถตู้
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2013 - 2015 4.75% 8.80%
2010 - 2012 4.75% 8.80%
2008 - 2009 5.00% 9.24%
2005 - 2007 6.25% 11.40%
2003 - 2004 7.75% 13.93%
2001 - 2002 8.75% 15.58%

*ธนาคารใช้ระยะเวลา 48 เดือน ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ, ระยะเวลาในการผ่อนชำระ, ประเภทและรุ่นของรถ, และปีที่จดทะเบียน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่ธนาคารเรียกเก็บสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รถเก๋ง,กระบะ และรถตู้ อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้แล้วไม่เกิน 20 ปี
 • รถยนต์ที่ไม่ใช้สิทธิ์ทางภาษีในโครงการรถคันแรก
 • ต้องทำประกันภัย และเป็นบริษัทประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ รวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • สำหรับเจ้าของกิจการ, อาชีพอิสระ, เกษตรกร มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • หากเป็นนิติบุคคล จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจซื้อขายรถยนต์, ให้บริการรถยนต์สาธารณะให้บริการรถเช่า
 • ต้องมีโทรศัพท์พื้นฐานอย่างน้อย 1 หมายเลข

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน