ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารธนชาต → สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน

สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคากลาง (วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 50,000 บาทขึ้นไป)
 • เลือกผ่อนได้นาน สูงสุด 72 เดือน
 • อายุรถที่นำมาขอสินเชื่อต้องไม่เกิน 16 ปี
 • ดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไป
 • มั่นใจในระบบราคากลางที่ได้มาตรฐานระดับ ISO
 • อนุมัติรวดเร็ว
 • ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )
 • รับเงินไวภายใน 1 วัน (หลังจากได้รับการอนุมัติและธนาคารได้โอนเล่มทะเบียนแล้วเสร็จ)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • สำหรับรถเก๋ง
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2011-2016 3.18% - 8.35% 5.93% - 14.45%
2006-2010 3.50% - 9.35% 6.49% - 15.98%
2001-2005 4.05% - 12.10% 7.45% - 20.03%

 • สำหรับรถกระบะ / รถตู้
ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Flat Interest Rate) (Effective Interest Rate)
2011-2016 3.18% - 8.85% 5.93% - 15.22%
2006-2010 3.75% - 6.85% 6.93% - 12.09%
2001-2005 4.55% - 12.60% 8.30% - 20.75%

 

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ, ระยะเวลาในการผ่อนชำระ, ประเภทและรุ่นของรถ, และปีที่จดทะเบียน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่ธนาคารเรียกเก็บสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 • ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่่ 1 มีนาคม 2559

ค่าธรรมเนียม :

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อธนาคาร
 • ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี
 • ค่าบริการจัดเตรียมเอกสาร, ค่าบริการออกหนังสือมอบอำนาจ และค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถยนต์ (กรณีผู้เช่าซื้อต้องการดำเนินการโอนเล่มทะเบียนเอง)
 • ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์
 • ค่าบริการอื่น ตามประกาศของธนาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
 • รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
 • ต้องทำประกันภัย และเป็นบริษัทประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
 • อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน