ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงไทย → สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

สิทธิประโยชน์

เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน *
 • ลดข้อจำกัดด้านหลักประกันไม่เพียงพอ (บสย. ค้ำประกันวงเงินส่วนที่เกินหลักประกัน)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่จ่ายให้ บสย. ในปีแรก ตามหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
  * เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
วงเงินและระยะเวลา
 • วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 • MRR + 1.0%
 • ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • MRR + 1.0%
  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี ที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการในประเทศไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

 

เอกสาร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
สำเนาใบทะเบียนการค้า  
สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม


*เอกสารของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน / คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้น     

หลักประกัน
 • เงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน