ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงไทย → ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

สิทธิประโยชน์

เพื่อธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม ธนาคารจึงบริการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี

ลักษณะของบริการ
เป็นการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี

 • วงเงิน: ไม่จำกัด (พิจารณาตามความจำเป็น)
 • หลักประกัน: เงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน
 • ระยะเวลาการกู้: ตั๋วแต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน
 • อัตราดอกเบี้ย: ตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง
 • ค่าธรรมเนียม: ไม่มี

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

เงื่อนไขการใช้บริการ
ประเภทบริการ สินเชื่อธุรกิจ ผู้ขอใช้บริการแสดงความประสงค์ต่อธนาคารและผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ผู้ออกตั๋วเงินจะต้องมีวงเงินกับธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • พิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับบุคคลธรรมดา สำหรับนิติบุคคล
ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - - -
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน -
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)
- - -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล - - -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี - - -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน - - -

หลักประกัน
 • เงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน