ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงไทย → สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

สิทธิประโยชน์

เพื่อความมั่นคงของธุรกิจนำเข้าไทย เพื่อธุรกรรมซื้อขายที่มั่นใจยิ่งกว่า ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเปิด L/C เพื่อชำระเงิน โดยธนาคารให้บริการแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข

ลักษณะบริการ

 • เป็นบริการสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ธนาคารให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งที่มีการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอทำสัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R) กับธนาคารและรับเอกสารสิทธิ เพื่อไปออกสินค้าไปผลิตและ/หรือจำหน่ายก่อนแล้วนำเงินมาชำระค่าสินค้าแก่ธนาคารในภายหลัง T/R เป็นบริการสินเชื่อให้กู้ยืมระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

ประเภทบริการ

ประเภทของ T/R แบ่งได้ตาม Term การชำระเงินเป็น

 • T/R Sight สามารถทำ T/R ทั้งในรูปเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
 • T/R Usance ทำ T/R ในรูปเงินตราต่างประเทศ ตาม Term ที่ได้รับจากผู้ขาย

 

คุณสมบัติของลูกค้า

 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน L/C+T/R หรือวงเงิน T/R กับธนาคาร

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีวงเงิน L/C+T/R กับธนาคาร
 • สามารถทำ T/R เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ให้บริการ

 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอทำ T/R ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

เอกสารการขอใช้บริการ

 • สัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ประเภทของ T/R แบ่งได้ตาม Term การชำระเงินเป็น

 • T/R Sight สามารถทำ T/R ทั้งในรูปเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
 • T/R Usance ทำ T/R ในรูปเงินตราต่างประเทศ ตาม Term ที่ได้รับจากผู้ขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน L/C+T/R หรือวงเงิน T/R กับธนาคาร

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ต้องมีวงเงิน L/C+T/R กับธนาคาร
 • สามารถทำ T/R เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

เอกสารการขอใช้บริการ
 • สัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
หลักประกัน
 • หลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคาร
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน