ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงไทย → สินเชื่อเพื่อการส่งออก

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

สิทธิประโยชน์

เป็นบริการสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ส่งออก และ/หรือ ผู้ผลิต เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดเตรียมสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผู้ส่งออกสามารถขอสินเชื่อในรูปเงินบาท หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามความต้องการP/C เป็นบริการสินเชื่อให้กู้ยืมระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

ประโยชน์ของลูกค้า
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อส่งเสริมการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

ประเภทบริการ
บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก(P/C) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Financing) เป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งออกตามที่ได้รับใบสั่งซื้อ  มีดังนี้
  1.1 สินเชื่อเพื่อการส่งออกตาม L/C (Letter of Credit)
  1.2 สินเชื่อเพื่อการส่งออกตามสัญญาซื้อขาย (Contract) หรือใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) ที่ได้รับจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
  1.3 สินเชื่อเพื่อการส่งออกตามใบรับของคลังสินค้า (Warehouse Receipt)  ที่ผู้ส่งออกมีสินค้าพร้อมที่จะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเก็บไว้ในคลังสินค้าที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ แต่อยู่ในระหว่างการตกลงราคาหรือรอใบสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อ
 2. สินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Financing) เป็นการให้สินเชื่อเมื่อผู้ส่งออกได้จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว และนำตั๋วสินค้าออกที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance) มาให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

 

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นลูกค้าที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • มีวงเงินและหลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคาร

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน P/C (Packing Credit) กับธนาคาร
 • สามารถทำ P/C ได้ทั้งเงินบาท (Baht Financing) หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ (Onshore Loan)
 • จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารให้กู้ คิดตามเอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้
ออกตาม อัตราร้อยละ
L/C 80 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
Contract / Purchase Order 70 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
ใบรับสินค้า / ใบรับจำนำสินค้า 60 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
B/E 90 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ

สถานที่ให้บริการ

 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

 

เอกสารการขอใช้บริการ

1.  กรณีสินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Financing)

            1.1) คำขอขาย/ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

            1.2) เอกสารประกอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                          1.2.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้( Irrevacable L/C) หรือ

                          1.2.2 สัญญาซื้อขาย หรือ คำสั่งซื้อสินค้า (Contract / Purchase Order ) หรือ

                          1.2.3 ใบรับของคลังสินค้า หรือ ใบรับจำนำสินค้า (Warehouse Receipt)

 

2.   กรณีสินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Financing)  

          2.1) ขอขาย / ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

          2.2) เอกสารประกอบ

                          2.2.1 สำเนาตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Bill of Exchange)

                          2.2.2 สำเนาหรือรูปถ่าย Invoice ฉบับที่ส่งเรียกเก็บเงิน

                          2.2.3 สำเนาหรือรูปถ่าย B/L (Bill of Lading)

                            2.2.4 สำเนาหรือรูปถ่ายเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารให้กู้ คิดตามเอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้

ออกตาม อัตราร้อยละ
L/C 80 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
Contract / Purchase Order 70 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
ใบรับสินค้า / ใบรับจำนำสินค้า 60 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
B/E 90 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นลูกค้าที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • มีวงเงินและหลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคาร

 • เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน P/C (Packing Credit) กับธนาคาร
 • สามารถทำ P/C ได้ทั้งเงินบาท (Baht Financing) หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ (Onshore Loan)

เอกสารการขอใช้บริการ
 • กรณีสินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Financing)
  • คำขอขาย/ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • เอกสารประกอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
   • เลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้( Irrevacable L/C) หรือ
   • สัญญาซื้อขาย หรือ คำสั่งซื้อสินค้า (Contract / Purchase Order ) หรือ
   • ใบรับของคลังสินค้า หรือ ใบรับจำนำสินค้า (Warehouse Receipt)

 • กรณีสินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Financing)
  • ขอขาย / ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • เอกสารประกอบ
   • สำเนาตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Bill of Exchange)
   • สำเนาหรือรูปถ่าย Invoice ฉบับที่ส่งเรียกเก็บเงิน
   • สำเนาหรือรูปถ่าย B/L (Bill of Lading)
   • สำเนาหรือรูปถ่ายเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
หลักประกัน
 • หลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคาร
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน