ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงไทย → สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

สิทธิประโยชน์

ลักษณะของบริการ
การให้สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอย่างไร้ขีดจำกัด

ประเภทสินเชื่อ หลักประกันและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • ด้านส่งออก

ประเภทสินเชื่อ

หลักประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1. วงเงิน P/C under L/C และการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม L/C (FPL)    
1.1   L/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มีความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า Investment Grade หรือL/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มีวงเงินรองรับความเสี่ยงที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลง
ทุนสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยกำหนด
บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่าง น้อย 6 เดือน
1.2   L/C ที่นอกเหนือจากข้อ 1.1 บุคคล/ นิติบุคคลค้ำประกันเต็มวงเงิน และให้ทำประกันการส่งออก กับ EXIM Bank ก่อนด้วย
2.  วงเงิน P/C under Contractและการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกภายใต้วงเงิน FPC(เฉพาะ D/P)
บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 1. มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน
 2. มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด
 3. ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit Bureau 2 ปีล่าสุด  

 

 • ด้านนำเข้า

ประเภทสินเชื่อ

หลักประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. วงเงิน Letter of Credit (L/C)
 2. วงเงิน Trust Receipt (T/R)
 3. วงเงิน Import Financing

หลักประกันไม่ต่ำกว่า 20% ของวงเงิน และให้มีบุคคลหรือ นิติบุคคลค้ำประกัน เต็มวงเงิน
 1. มีประวัติการนำเข้าย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน
 2. มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด
 3. มีกำไรสะสมในผลประกอบการ ปีล่าสุด
 4. ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ในCredit Bureau 2 ปีล่าสุด

 

ทั้งนี้ พิจารณาวงเงิน Forward Contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าร่วมด้วย

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • ตามระเบียบธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ด้านส่งออก

ประเภทสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1. วงเงิน P/C under L/C และการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม L/C (FPL)  
1.1   L/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มีความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า Investment Grade หรือL/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มีวงเงินรองรับความเสี่ยงที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลง
ทุนสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยกำหนด
มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่าง น้อย 6 เดือน
1.2   L/C ที่นอกเหนือจากข้อ 1.1
2.  วงเงิน P/C under Contractและการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกภายใต้วงเงิน FPC(เฉพาะ D/P)
 1. มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน
 2. มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด
 3. ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit Bureau 2 ปีล่าสุด  

 

 • ด้านนำเข้า

ประเภทสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. วงเงิน Letter of Credit (L/C)
 2. วงเงิน Trust Receipt (T/R)
 3. วงเงิน Import Financing
 1. มีประวัติการนำเข้าย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน
 2. มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด
 3. มีกำไรสะสมในผลประกอบการ ปีล่าสุด
 4. ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ในCredit Bureau 2 ปีล่าสุด
หลักประกัน
 • ด้านส่งออก

ประเภทสินเชื่อ

หลักประกัน

1. วงเงิน P/C under L/C และการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม L/C (FPL)  
1.1   L/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มีความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า Investment Grade หรือL/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มีวงเงินรองรับความเสี่ยงที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลง
ทุนสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยกำหนด
บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน
1.2   L/C ที่นอกเหนือจากข้อ 1.1 บุคคล/ นิติบุคคลค้ำประกันเต็มวงเงิน และให้ทำประกันการส่งออก กับ EXIM Bank ก่อนด้วย
2.  วงเงิน P/C under Contractและการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกภายใต้วงเงิน FPC(เฉพาะ D/P) บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน

 

 • ด้านนำเข้า

ประเภทสินเชื่อ

หลักประกัน

 1. วงเงิน Letter of Credit (L/C)
 2. วงเงิน Trust Receipt (T/R)
 3. วงเงิน Import Financing
หลักประกันไม่ต่ำกว่า 20% ของวงเงิน และให้มีบุคคลหรือ นิติบุคคลค้ำประกัน เต็มวงเงิน

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน