ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย → สินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์

สินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์

สิทธิประโยชน์
สินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำในการขอวงเงิน
ประเภทของวงเงินสินเชื่อ
 1. วงเงินเพื่อการส่งออก
  • วงเงิน Packing Credit under Letter of credit (PC LC)
  • วงเงิน Packing Credit under purchase order (PC PO)
  • วงเงิน Export Bill Purchase / Discount
 2. วงเงินเพื่อการนำเข้า
  • วงเงิน Letter of Credit (LC)
  • วงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC)
  • วงเงิน Trust Receipt (TR)
  • วงเงิน Shipping Guarantee (SG)
  • วงเงิน PN against trade document
 3. วงเงินอื่นๆ
  • วงเงิน FX Line
หลักประกันที่รับพิจารณา
 • เงินฝาก และ บัตรเงินฝาก(NCD) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • คอนโดมิเนียม
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • ตามระเบียบธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นิติบุคคลไทย ดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปีนับจากวันที่ยื่นขอวงเงินสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจส่งออก หรือ นำเข้า ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติหนี้เสียในรอบ 2 ปีล่าสุด
 • งบการเงินต้องแสดงกำไรในปีล่าสุด
 • ยอดขายธุรกิจไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี
เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับนิติบุคคล
นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - -
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)
-
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
-
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
-
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน -

หลักประกัน
 • เงินฝาก และ บัตรเงินฝาก(NCD) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • คอนโดมิเนียม
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน