ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงเทพ → สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

สิทธิประโยชน์

เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยาก เราพร้อมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจ ท่านสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน

จุดเด่นบริการ

 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 70% ของเงินลงทุน
 • ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 7 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขั้นต่ำ MRR
 • ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงช่วยกิจการบริหารกระแสการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุด 5 ล้านบาท

ระยะเวลา

 • สูงสุด 7 ปี

หลักประกัน

 • อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 ขั้นต่ำ MRR จากนั้นพิจารณาตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียม

 • พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 ขั้นต่ำ MRR จากนั้นพิจารณาตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียม
 • พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์
  • จดหมายรับรองจาก Franchisor ว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็น Franchisee พร้อมระบุเงินที่ใช้ในการลงทุน และระยะเวลาการอบรม
  • ไม่มีประวัติและปัจจุบันไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
  • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
  • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 
 • ผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ (เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์)
  • เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้สิทธิ์แฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
  • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (งบส่งกรมสรรพากร)
  • มีข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กร รายละเอียดสินค้าและบริการ
  • มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจน
  • มีแผนการตลาด และประมาณการรายได้-รายจ่าย-ผลตอบแทนที่ Franchisee จะได้รับที่ชัดเจน

   

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
เอกสารที่ต้องใช้     กรณีบุคคลธรรมดา              กรณีนิติบุคคล  
  ผู้กู้/ ผู้กู้ร่วม      ผู้ค้ำประกัน/ คู่สมรส      นิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)  ✔ ✔  - ✔ 
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  ✔ ✔  ✔ 
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) - - -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน) - - -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) - - -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล - - -
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี - - -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน - - -
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น - -
หลักประกัน
 • อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน