ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงเทพ → สินเชื่อบัวหลวงทันใจ

สินเชื่อบัวหลวงทันใจ

สิทธิประโยชน์
ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเพิ่งเริ่มต้น ต้องการขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการ หรือเสริมสภาพคล่อง สินเชื่อบัวหลวงทันใจ พร้อมสนองตอบทุกความต้องการทางธุรกิจของท่าน ด้วย
วงเงินสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินกู้ระยะยาว และเงินทุนหมุนเวียน
 • วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ตอบสนองความต้องการเพื่อการลงทุนในธุรกิจ หรือขยายกิจการ หรือปรับปรุงกิจการ หรือเสริมสภาพคล่อง
 • เหมาะสำหรับธุรกิจทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

ประเภทสินเชื่อ

 • พิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อ

 • พิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจ สูงสุด 10 ล้านบาท

ระยะเวลา

 • ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ ความต้องการของผู้กู้และการพิจารณาของธนาคาร

หลักประกัน

 • เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย

 • ขั้นต่ำ MRR + 2%

ค่าธรรมเนียม

 • พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

 • ขั้นต่ำ MRR + 2%

ค่าธรรมเนียม

 • พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับบุคคลธรรมดา สำหรับนิติบุคคล
ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - - -
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน -
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)
- - -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล - - -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี - - -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน - - -

หลักประกัน
 • หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน