ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารทหารไทย → สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก

สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก

สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธุรกิจ 3 เท่า 3 ก๊อก สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านเงินทุนในการขยายกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ในรูปแบบของเงินกู้ (Term Loan) เงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft : O/D) หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : L/G) และการอาวัล/รับรองตั๋วแลกเงิน (Aval/Acceptance) ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงของการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น

* ยอดขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปีสำหรับนิติบุคคล และ 500 ล้านบาทต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา

 • ก๊อกที่ 1 ให้เยอะ (TMB SME SmartBiz) เงินทุนก้อนแรกสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน (โดยมีบสย.ร่วมค้ำประกัน) รับเงินภายใน 15 วันทำการ

  *** เมื่อหมุนเวียนบัญชีกับ TMB เป็นประจำสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีวงเงินอีก 2 ก๊อกเตรียมไว้ให้ ***
 • ก๊อกที่ 2 ให้ฉุกเฉิน (TMB SME Quick Loan) เงินกู้ระยะสั้นพร้อมใช้ เพียงโทรติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้เงินกู้ได้ที่ โทร. 0-2828-2828 โดยสามารถเรียกใช้ได้ 1 ครั้งในรอบ 1 ปีปฏิทิน เมื่ออนุมัติรับเงินได้ใน 3 วัน ด้วยวงเงินสูงสุด 15% ของวงเงิน O/D ให้ธุรกิจมีเงินสดไว้เสริมสภาพคล่อง หรือสต๊อกสินค้าเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

 • ก๊อกที่ 3 ให้ขยาย (TMB SME Retention, TMB Growth Credit) เตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจอีก 1 เท่า บนมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิม ที่เป็นที่พักอาศัยและ/หรือสถานประกอบการ โดยธนาคารจะพิจารณาจากการหมุนเวียนบัญชีกับธนาคารที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากต้องการวงเงินหมุนเวียนที่มากขึ้น สามารถเพิ่มหลักทรัพย์ค้ำประกันชิ้นใหม่ประเภทที่พักอาศัย และ/หรือสถานประกอบการ โดยให้ขยายเพิ่มอีก 200% ของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันชิ้นใหม่ ในรูปแบบของO/D เงินกู้ หรือเงินกู้อเนกประสงค์แบบผ่อนชำระคืน 5 ปี

   

หัวข้อ ก๊อกที่ 1 ให้เยอะ หมุนเวียนบัญชีสม่ำเสมอตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ก๊อกที่ 2 ให้ฉุกเฉิน ก๊อกที่ 3 ให้ขยาย
วงเงินสินเชื่อ สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน โดยเมื่อรวมทุกวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคาร ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่มธุรกิจ 15% ของวงเงิน O/D สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน โดยเมื่อรวมทุกวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคาร ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่มธุรกิจ
ประเภทสินเชื่อ
 • เงินกู้ระยะยาว
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี
 • หนังสือค้ำประกัน
 • การรับรอง/อาวัลตั๋ว
 • เงินกู้ระยะสั้น
 • เงินกู้ระยะยาว
 • เงินกู้อเนกประสงค์
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี
ระยะเวลา
 • เงินกู้ : 5 - 30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้ และประเภทของหลักประกัน
 • หนังสือค้ำประกัน : ขึ้นอยู่กับประเภทการค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • 12 เดือน
 • เงินกู้ : 5-30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้ และประเภทของหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย /
ค่าธรรมเนียม
 • เงินกู้ : MLR – 2.25% ถึง
  MLR + 2.5% ต่อปี
 • O/D : MOR – 2.25% ถึง
  MOR + 2.5% ต่อปี
 • หนังสือค้ำประกัน / อาวัล/รับรอง : 2.5% ต่อปี
 • MLR + 3.75% ต่อปี
 • เงินกู้ : MLR – 2.25% ถึง
  MLR + 2.5% ต่อปี
 • O/D : MOR – 2.25% ถึง
  MOR + 2.5% ต่อปี

หมายเหตุ :

 • MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา และ MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR และ MOR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ที่ทุกสาขาของธนาคารและ ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
 • หนังสือค้ำประกัน : ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือน กรณีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน เศษของวันที่ไม่ครบเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน
หลักประกัน
 • เงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่า
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานประกอบการ/บ้านพักอาศัย
 • ที่ดินเปล่า
-
 • เงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่า
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานประกอบการ/บ้านพักอาศัย
 • ที่ดินเปล่า
ผู้ค้ำประกัน
 • กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กู้ ต้องมีบุคคลค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามเงื่อนไขการลงนามในหนังสือรับรองของบริษัท
 • กรณีหลักประกันมิได้เป็นกรรม สิทธิของผู้กู้ เจ้าของกรรมสิทธิหลักประกันต้องเป็นผู้ค้ำประกัน
 • บสย. ค้ำประกัน
 • กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กู้ ต้องมีบุคคลค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามเงื่อนไขการลงนามในหนังสือรับรองของบริษัท
 • กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กู้ ต้องมีบุคคลค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามเงื่อนไขการลงนามในหนังสือรับรองของบริษัท
 • กรณีหลักประกันมิได้เป็นกรรม สิทธิของผู้กู้ เจ้าของกรรมสิทธิหลักประกันต้องเป็นผู้ค้ำประกัน
 • บสย. ค้ำประกัน
การเบิกใช้วงเงิน
 • ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว จะต้องดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผลการอนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารทหารไทย สำหรับการเบิกใช้วงเงิน
 • การเบิกใช้เงินกู้ ต้องเบิกใช้เงินกู้งวดแรกภายใน 6 เดือน และงวดสุดท้ายภายใน 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยของผู้กู้ (กรณีกู้ร่วมสามารถโอนเข้าบัญชีผู้กู้ท่านใดท่านหนึ่งได้)
การชำระหนี้ / กำหนดชำระ
 • เงินกู้ : ธนาคารจะหักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ โดยกำหนดชำระภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระนับตั้งแต่เดือนที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี : ธนาคารจะหักชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน จากบัญชีกระแสรายวันตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ

 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
หัวข้อ ก๊อกที่ 1 ให้เยอะ หมุนเวียนบัญชีสม่ำเสมอตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ก๊อกที่ 2 ให้ฉุกเฉิน ก๊อกที่ 3 ให้ขยาย
ระยะเวลา
 • เงินกู้ : 5 - 30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้ และประเภทของหลักประกัน
 • หนังสือค้ำประกัน : ขึ้นอยู่กับประเภทการค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • 12 เดือน
 • เงินกู้ : 5-30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้ และประเภทของหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย /
ค่าธรรมเนียม
 • เงินกู้ : MLR – 2.25% ถึง
  MLR + 2.5% ต่อปี
 • O/D : MOR – 2.25% ถึง
  MOR + 2.5% ต่อปี
 • หนังสือค้ำประกัน / อาวัล/รับรอง : 2.5% ต่อปี
 • MLR + 3.75% ต่อปี
 • เงินกู้ : MLR – 2.25% ถึง
  MLR + 2.5% ต่อปี
 • O/D : MOR – 2.25% ถึง
  MOR + 2.5% ต่อปี

หมายเหตุ :

 • MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา และ MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR และ MOR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ที่ทุกสาขาของธนาคารและ ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
 • หนังสือค้ำประกัน : ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือน กรณีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน เศษของวันที่ไม่ครบเดือน ให้นับเป็น 1 เดือน

 

 ค่าธรรมเนียม :

ประเภทค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ก๊อกที่ 1 ให้เยอะ ก๊อกที่ 2 ให้ฉุกเฉิน ก๊อกที่ 3 ให้ขยาย
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สินเชื่อ 2.5% ของวงเงินที่อนุมัติ - 2.5% ของวงเงินที่อนุมัติ
การขยายระยะเวลาเบิกใช้เงินกู้ /ระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้ 1% ของต้นเงินกู้ที่ขอขยายระยะเวลา - 1% ของต้นเงินกู้ที่ขอขยายระยะเวลา
การสำรองเงินกู้ 1% ของต้นเงินกู้ในส่วนที่ไม่เบิกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - 1% ของต้นเงินกู้ในส่วนที่ไม่เบิกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ประเภทค่าธรรมเนียมอื่นๆ ก๊อกที่ 1 ให้เยอะ ก๊อกที่ 2 ให้ฉุกเฉิน ก๊อกที่ 3 ให้ขยาย
ค่าสำรวจและประเมินหลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับบริษัทประเมิน ราคาเป็นผู้กำหนด - ขึ้นอยู่กับบริษัทประเมินราคาเป็นผู้กำหนด
ค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมจดจำนอง ขึ้นอยู่กับวงเงินจำนอง ขั้นต่ำ 1,070 บาท - ขึ้นอยู่กับวงเงินจำนอง ขั้นต่ำ 1,070 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน 1% ของวงเงินจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท - 1% ของวงเงินจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย บสย. 1.75% ต่อปี - 1.75% ต่อปี
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ทำสัญญาแต่ไม่เกิน 10,000 บาที
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • ธุรกิจไม่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • อายุผู้สมัคร : ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • ประสบการณ์ธุรกิจ : ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ประวัติทางการเงิน : มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับนิติบุคคล
นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - -
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)
-
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
-
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
-
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน -

หลักประกัน
 • ธนาคารรับพิจารณาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลฯลฯ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน