ผลิตภัณฑ์การเงิน

สินเชื่อ Quick Loan

สิทธิประโยชน์

ตอบโจทย์

 • ด้วยประเภทสินเชื่อที่หลากหลาย ตามความต้องการ อีกทั้งยังเลือก ใช้หลักประกันได้หลายรูปแบบ

วงเงินสูง

2 แสน - 12 ล้านบาท
 • ลูกค้าใหม่ สูงสุด 7.5 ล้านบาท
 • ลูกค้าปัจจุบัน สูงสุด 12 ล้านบาท

ผ่อนนาน

 • สูงสุด 10 ปี สำหรับเงินกู้ระยะยาว (T/L)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ค่าธรรมเนียม
ประเภทหลักประกัน เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(P/N)
หนังสือค้ำประกัน
(L/G)
หลักทรัพย์(1) ไม่เกิน MRR + 1.50% ไม่เกิน MRR + 1.75% ไม่เกิน MRR + 1.75% ไม่เกิน 2.50%
เงินฝาก(2) D/R+2.00% D/R+2.00% D/R+2.00% ไม่เกิน 1.25%
พันธบัตร MRR - 1.25% MRR - 1.00% MRR - 1.00% ไม่เกิน 2.50%

(1) ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมเป็นต้น)
(2) เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • MRR : อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • D/R : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน
อัตราค่าธรรเนียม
 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สำหรับหลักประกันประเภทหลักทรัพย์และพันธบัตรสูงสุดไม่เกิน 1.5% และสำหรับหลักประกันประเภทเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 1.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี ที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการในประเทศไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี

 

เอกสาร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
สำเนาใบทะเบียนการค้า  
สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม


*เอกสารของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน / คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้น     

หลักประกัน
 • ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมเป็นต้น)
 • เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • พันธบัตรรัฐบาล
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน