ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงศรีอยุธยา → กรุงศรี SME กู้ง่าย ได้สูงสุด 3 เท่า

กรุงศรี SME กู้ง่าย ได้สูงสุด 3 เท่า

สิทธิประโยชน์

เพราะกรุงศรี SME เชื่อมั่นในตัวคุณ เพิ่มโอกาสให้ทุกธุรกิจ กู้ได้มากขึ้นสูงสุด 3 เท่า(1) ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี เพื่อธุรกิจคุณสำเร็จได้อย่างที่คิด      

  สินเชื่อทันใจ สินเชื่อพร้อมขยาย
วงเงินสินเชื่อรวม ตั้งแต่ 3 แสน - 12 ล้านบาท ตั้งแต่ 3 แสน - 12 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
ระยะเวลา ไม่กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 3-7 ปี ไม่กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 3-7 ปี
อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
MRR + 2.5% MRR + 2.25% สูงสุดไม่เกิน
MRR + 2.5%
สูงสุดไม่เกิน
MRR + 2.25%
หลักประกัน เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน / ที่พักอาศัย(บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) / อาคารพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย บสย. ฟรีตลอดอายุการกู้

หมายเหตุ     

(1) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน     
(2) เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Mix & Max / กรุงศรี Max Savings / กรุงศรี Step Savings    
 • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

 • สินเชื่อทันใจ : MRR + 2.5%
 • สินเชื่อพร้อมขยาย : สูงสุดไม่เกิน MRR + 2.5%

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลธรรมดา : สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • นิติบุคคล : ลูกค้าปัจจุบันที่จดทะเบียนและดำเนินกิจการในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มียอดขายตั้งแต่ 7.5 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป
 • มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน) รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

 

เอกสาร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
สำเนาใบทะเบียนการค้า  
สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม


*เอกสารของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน / คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้น     

หลักประกัน
 • สินเชื่อทันใจ : เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • สินเชื่อพร้อมขยาย : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน / ที่พักอาศัย(บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) / อาคารพาณิชย์
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน