ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทย → สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์

สิทธิประโยชน์

มีทำเลดี ไม่ต้องมีประสบการณ์ กับ สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาทเมนท์ กรสิกรไทย

จุดเด่น

 • ผ่อนได้ยาวสูงสุด 10 ปี
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุด 30 ล้านบาท
ประเภทวงเงิน
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
อัตราดอกเบี้ย
 • เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ก่อสร้างใหม่ ซื้อโครงการ : สูงสุด 10 ปี
 • ปรับปรุงตกแต่ง : สูงสุด 7 ปี
หลักประกัน
 • อพาทเมนท์

  * อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
เอกสารที่ต้องใช้     กรณีบุคคลธรรมดา              กรณีนิติบุคคล  
  ผู้กู้/ ผู้กู้ร่วม      ผู้ค้ำประกัน/ คู่สมรส      นิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)  ✔ ✔  - ✔ 
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  ✔ ✔  ✔ 
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) - - -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน) - - -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) - - -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล - - -
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี - - -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน - - -
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น - -
หลักประกัน
 • อพาร์ทเมนท์
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน