ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทย → สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สิทธิประโยชน์

เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่าย ๆ ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจ ก็กู้ได้

จุดเด่น

 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจ
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สมัครออนไลน์ ลดดอกเบี้ย 1%

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุด 80% ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ
ประเภทวงเงิน
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
อัตราดอกเบี้ย
 • สูงสุด MRR+3% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • วงเงินกู้ระยะยาว : สูงสุด 7 ปี
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี : ทบทวนปีต่อปี
หลักประกัน
 • มีหลักประกัน ลดหย่อนหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ ซอร์แต่ละแบรนด์

  * อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • สูงสุด MRR+3% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์
  • จดหมายรับรองจาก Franchisor ว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็น Franchisee พร้อมระบุเงินที่ใช้ในการลงทุน และระยะเวลาการอบรม
  • ไม่มีประวัติและปัจจุบันไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
  • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
  • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 
 • ผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ (เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์)
  • เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้สิทธิ์แฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
  • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (งบส่งกรมสรรพากร)
  • มีข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กร รายละเอียดสินค้าและบริการ
  • มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจน
  • มีแผนการตลาด และประมาณการรายได้-รายจ่าย-ผลตอบแทนที่ Franchisee จะได้รับที่ชัดเจน

   

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
เอกสารที่ต้องใช้     กรณีบุคคลธรรมดา              กรณีนิติบุคคล  
  ผู้กู้/ ผู้กู้ร่วม      ผู้ค้ำประกัน/ คู่สมรส      นิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)  ✔ ✔  - ✔ 
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  ✔ ✔  ✔ 
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) - - -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน) - - -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) - - -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล - - -
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี - - -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน - - -
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น - -
หลักประกัน
 • มีหลักประกัน ลดหย่อนหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ ซอร์แต่ละแบรนด์
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน