ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทย → สินเชื่อธุรกิจ SME ผ่อนยาว

สินเชื่อธุรกิจ SME ผ่อนยาว

สิทธิประโยชน์

จุดเด่น

 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
ประเภทวงเงิน
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี O/D
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N
อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี
วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 30 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 10 ปี
หลักประกัน ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ

  * อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • เริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับบุคคลธรรมดา สำหรับนิติบุคคล
ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - - -
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน -
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)
- - -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล - - -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี - - -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน - - -

หลักประกัน
 • ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน