ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทย → สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักประกัน

สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักประกัน

สิทธิประโยชน์

จุดเด่น

  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว
อัตราดอกเบี้ย MRR + 9% ต่อปี
วงเงินสินเชื่อ นิติบุคคล : สูงสุด 5 ล้านบาท
บุคคลธรรมดา : สูงสุด 3 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ วงเงินกู้ระยะยาว สูงสุด 3 ปี
หลักประกัน ใช้บุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  • MRR + 9% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
  • มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
  • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
  • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับบุคคลธรรมดา สำหรับนิติบุคคล
ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - - -
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)
- - -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล - - -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี - - -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน - - -

หลักประกัน
  • ใช้บุคคลค้ำประกัน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน