ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทย → สินเชื่อทั่วไป (Loan)

สินเชื่อทั่วไป (Loan)

สิทธิประโยชน์

จุดเด่น

  • ลงทุนในกิจการหรือในสินทรัพย์ถาวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
  • มีเวลาชำระคืนและดอกเบี้ยที่ชัดเจน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 400 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 7 ปี
หลักประกัน ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ ที่พักอาศัย เครื่องจักร เงินฝาก เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  • เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
  • มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
  • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
  • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับบุคคลธรรมดา สำหรับนิติบุคคล
ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ - - -
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน -
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น - -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)
- - -
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
- - -
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล - - -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี - - -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน - - -

หลักประกัน
  • ที่ดินเปล่า / สถานประกอบการ / บ้านพักอาศัย / เครื่องจักร / เงินฝาก
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน