ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทย → สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)

สิทธิประโยชน์

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ กู้ปีนี้ เริ่มผ่อนกรกฎาคม 2560

เพื่อช่วย SME ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในรูปแบบการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคารถาวรสำหรับตั้งเครื่องจักรใหม่ ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายหรือทำทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการให้ดีขึ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 7 ปี
หลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับนิติบุคคล ที่จดทะเบียน บริษัท, หจก
  • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
  • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับนิติบุคคล
นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
สำเนาบัตรประชาชน -
สำเนาทะเบียนบ้าน -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
-
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) -
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)
-
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
-
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
-
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล -
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี -
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน -
หลักประกัน
  • ตามระเบียบของธนาคาร
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน