ผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้สนับสนุน
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อการขอสินเชื่อ
By Wathit Srisaengmak • ChickenLoan.com
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการลงทุนทำธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างรัดกุมเพื่อขจัดเรื่องที่มีผลกระทบทำให้โครงการลงทุนต้องเสียหายได้ และอยู่ในแผนธุรกิจเพื่อการขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยแผนธุรกิจมีไว้เพื่อทราบรายละเอียดของโครงการ ประกอบเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน และสถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุน

เริ่มต้นด้วยการกำหนดว่าเป็นโครงการอะไร ผู้ใดเป็นคนดำเนินการ โดยเจ้าของโครงการต้องกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจนั้น มีผู้ร่วมจัดทำตั้งแต่เจ้าโครงการ ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ อีกทั้งมีที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้ในการวางแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นมีอยู่ด้านหนึ่งที่สำคัญและจะขาดไปเสียมิได้ นั่นคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน ลำดับแรกมาทราบความหมายของความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทำให้เป้าหมายมีความไม่แน่นอน และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยความเสี่ยงแบ่งเป็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น จากนั้นต้องกำหนดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

  • การกำหนดความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง อย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการตลาด การผลิต การเงิน กฎหมาย เป็นต้น ต่อมาต้องประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด แก้ไขโดยวิธีใด มีผลมากน้อยขนาดไหน โดยกำหนดมาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยง

  • ปัจจัยของความเสี่ยง คือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และทำให้โครงการลงทุนไม่มีความเป็นไปได้ เพื่อจะได้มีมาตรการลดความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงมีด้านใดบ้าง มีด้านเศรษฐกิจ ด้านผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากคู่แข่งทางการค้า ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงของการต่อสัญญาเช่า การก่อสร้าง แล้วยังมีด้านการผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย นโยบายเปิดการค้าเสรีของรัฐบาล การลงทุน การขอสินเชื่อ การค้ำประกัน เป็นต้น จากนั้นมาประเมินความเสี่ยง จะประเมินอย่างไร

  • การประเมินความเสี่ยง เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงทั้งหมด ที่มีโอกาสเกิด รวมไปถึงผลกระทบ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่จำแนกความเสี่ยง การชี้บ่งอันตราย ประมาณค่าความเสี่ยง ความเป็นไปได้ ความรุนแรง และตัดสินความเสี่ยงที่ยอมรับได้

วิเคราะห์ความเสี่ยงจึงสำคัญกับธุรกิจการลงทุน และการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อจะได้เงินไปลงทุน ตลอดจนการลดความเสี่ยงของธุรกิ ไปจนถึงทำให้การลงทุนประสบความสำเร็จได้ต่อไป

Sponsored Stories You May Like
อยากติดต่อเรา
ผู้สนับสนุน
มีผู้อ่านมากที่สุด
ผู้สนับสนุน